viernes, 3 de abril de 2015

 • Què es pot sol·licitar? Nom del tràmit
  Sol·licitud de matrícula per a realitzar la prova per a l'obtenció del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.
  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho? Interessats/Sol·licitants
  Podran inscriure's per a la realització de la prova aquelles persones que complisquen, com a mínim, 18 anys durant l'any 2015.
  Inici
 • Taxes No es requerix pagament de taxes.
  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar? Termini de presentació
  Durant el mes d'abril, per a la convocatòria de juny.
  Inici
 • On s'ha d'anar? Presencial
  La inscripció es farà de manera telemàtica (*) polsant el botó Tramitar telemàticament, en la part superior d'esta pàgina.

  Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i firmada per les persones interessades, que es responsabilitzen amb això que complixen els requisits establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes en la sol·licitud són certes, i que són conscients que la falsedat d'estes pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l'anul·lació del resultat obtingut en esta. Esta documentació serà presentada, preferentment, en la direcció territorial competent en matèria d'educació, en l'àmbit de gestió de la qual desitgen realitzar la prova:

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ-Castelló
  AV. DEL MAR, 23
  12003-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel.: 012

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT-Alicante
  C/ CARRATALÁ, 47
  03007-Alacant/Alicante
  Tel.: 012

  * REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA-Valencia
  C/ GREGORI GEA, 14
  46009-València
  Tel.: 012

  Així mateix la sol·licitud podrà presentar-se en els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger i en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. Si no es fa d'esta manera, la instància es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre a què vaja dirigida.

  (*) L'ompliment telemàtic del formulari d'inscripció, en cap cas suposarà l'eliminació del tràmit d'entrega, en forma i termini, de la sol·licitud de participació en la prova davant de l'organisme competent.
  Inici
 • Què s'ha de presentar? DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA (original o fotocòpia compulsada):

  (Esta documentació només haurà de presentar-se en cas de tindre superades àrees de 4t curs d'ESO, mòduls en altres convocatòries de les proves per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, mòduls del 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, mòduls del 2n nivell de PQPI o àmbits del 2n curs de PDC).
  - Certificat de qualificacions d'àrees superades de 4t curs d'ESO.
  - Certificat de qualificacions de mòduls superats en altres convocatòries de la prova per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  - Certificat de qualificacions de mòduls superats del 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes.
  - Certificat acadèmic del 2n nivell de Programes de Qualificació Professional Inicial.
  - Certificat de qualificacions del 2n curs del Programa de Diversificació Curricular.


  DOCUMENTACIÓ PER A L'EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ (original o fotocòpia compulsada):

  (Esta documentació només haurà de presentar-se en cas de poder acollir-se al que establix l'apartat huit de l'Orde de 7 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOCV núm. 3771, de 14/06/00) i de l'Orde de 24 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOCV núm. 4388, de 28/11/02) per a la qual cosa hauran d'adjuntar a esta instància la sol·licitud d'exempció de valencià i els documents corresponents).
  - Sol·licitud d'exempció de valencià per a residents en municipis de predomini lingüístic castellà i els documents corresponents per a sol·licitar-la.
  - Sol·licitud d'exempció de valencià per a residents en municipisde predomini lingüístic valencià i els documents corresponents.


  NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (original o fotocòpia compulsada):

  Les persones amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat que sol·liciten una adaptació de la prova, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat, expedit per l'administració competent. A més, ho notificaran al Servici d'Ordenació Acadèmica de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, bé al fax 961970012 o a l'adreça electrònica proveslliures@gva.es, abans de finalitzar el periode de matrícula.
  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Passos
  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Realització de les proves, tal com s'indica en l'apartat Informació complementària.

  - L'avaluació de la prova correspon a l'equip de professors que formen el tribunal. Estos professors actuaran de manera col·legiada per a l'adopció de la decisió de proposar o no l'aspirant per a l'expedició del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

  - Consulta telemàtica de les qualificacions: a partir del 17 de juny de 2015, l'alumnat podrà consultar de forma telemàtica les qualificacions obtingudes a través de l'enllaç següent:


  Reclamacions: els aspirants podran realitzar la reclamació a la qualificació atorgada pel tribunal per l'aplicació incorrecta dels criteris d'avaluació.

  - En este cas l'aspirant presentarà per escrit la reclamació al president del tribunal en el termini de 5 dies hàbils posteriors a la notificació de les qualificacions, argumentant les raons que motiven la reclamació.

  - El tribunal en els dos dies hàbils següents a la finalització del termini anterior, realitzarà una sessió d'avaluació extraordinària per a resoldre les reclamacions presentades.

  - Quan la reclamació siga desestimada es comunicarà als interessats. En cas d'estimar-se la reclamació es notificarà als interessats i es reflectirà en l'acta.
  Recursos que procedixen contra la resolució
  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992) i la nova redacció que fa del seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).
  Inici
 • Com es tramita telemàticament? Tramitació
  En cas de tindre problemes en la generació telemàtica del tràmit, haurà de remetre un correu a l'adreça següent: generalitat_en_red@gva.es
  Inici
 • Informació complementària * DATA DE LES PROVES - juny 2015.
  La prova tindrà lloc el dia 5 de juny de 2015 a partir de les 09.30 h.


  * REALITZACIÓ DE LES PROVES (matèries, horaris, documentació)
  - Les persones admeses en esta hauran de concórrer-hi proveïdes de l'original del DNI o passaport, en el cas de nacionalitat espanyola i, si són estrangers residents, amb la targeta de residència (NIE) en vigor.
  - La prova versarà sobre continguts relatius als mòduls següents: Valencià; Castellà; Llengua Estrangera; Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia; el Món del Treball i Societats, Territori i Processos Històricoculturals.
  (Els continguts i criteris d'avaluació de referència de cada un d'estos mòduls són els establits en l'annex I del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, en el qual s'establix el currículum de la Formació Bàsica de les Persones Adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària).
  - La prova se celebrarà en sessions de matí i vesprada:
  a) La sessió de matí s'iniciarà a les 09.30 hores i finalitzarà a les 14.00 hores, i es dedicarà íntegra a la primera i segona part de la prova. La primera part constarà de continguts dels mòduls següents: Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
  Esta part es realitzarà des de les 09.30 fins a les 11.30 hores. D'11.30 hores a 12.00 hores hi haurà un període de descans.
  La segona part constarà de continguts dels mòduls següents: El Món del Treball i Societats, Territori i Processos Històricoculturals, i es realitzarà des de les 12.00 a les 14.00 hores.
  b) La sessió de vesprada, que començarà a les 16.00 hores, i finalitzarà a les 19.30 hores, es dedicarà a la tercera part de la prova que contindrà continguts dels mòduls següents: Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

  En la realització de la prova, l'alumnat NO PODRÀ UTILITZAR CALCULADORA NI DICCIONARIS.

  * CONVALIDACIONS DE MÒDULS
  Es produiran convalidacions de mòduls en els casos següents:
  a) Els previstos en el quadro d'equivalències de l'annex IV de l'Orde de 7 de juny referida i segons el que establix l'apartat sèptim.

  b) En virtut del que disposa l'article 12, apartat 2.1.b de l'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana, en el qual es determina que l'organització, objectius, continguts i criteris d'avaluació del segon nivell d'estos programes es correspon al nivell II del cicle II d'Educació Secundària per a Persones Adultes de la Comunitat Valenciana; per a procedir a la convalidació dels mòduls dirigits a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, l'alumnat haurà de presentar certificat de notes en què es reflectisca la qualificació corresponent de cada mòdul, tal com preveu el quadro d'equivalències de l'annex IV de l'Orde de 7 de juny, ressenyada anteriorment, i segons el que establix el seu apartat sèptim.

  c) Per a l'alumnat amb àmbits superats de 2n curs del Programa de Diversificació Curricular es procedirà de la manera següent:
  - Si va finalitzar el PDC amb anterioritat al curs 2008-2009, la superació de l'àmbit lingüístic i social convalidarà els mòduls de Valencià, Castellà i Societats, Territori i Processos Historicoculturals. Si ha aprovat l'àmbit Científic, se li consideraran superats els mòduls: Processos i Instruments Matemàtics, Naturalesa, Ecologia i Salut i Ciències i Tecnologia; segons recull l'equivalència acadèmica del Programa de Diversificació Curricular amb el 2n nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes de data de 22 de maig de 2002, del cap del Servici d'Ordenació Acadèmica.
  - Si va finalitzar el PDC a partir del curs 2008-2009, la superació de l'àmbit lingüístic i social convalidarà els mòduls de Valencià, Castellà i Societats, Territori i Processos Historicoculturals. Si ha aprovat l'àmbit científic, se li consideraran superats els mòduls: Processos i Instruments Matemàtics i Naturalesa, Ecologia i Salut. Per a considerar superat el mòdul Ciències i Tecnologia corresponent al 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, l'alumne haurà d'haver aprovat l'àmbit científic i l'àmbit pràctic o la matèria de Tecnologies corresponents al 2n curs del Programa de Diversificació Curricular. Segons recull l'equivalència acadèmica del Programa de Diversificació Curricular amb el 2n nivell del cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, de data de 24 de setembre de 2009, del cap del Servici d'Ordenació Acadèmica.
  - A l'alumnat que haja superat l'assignatura de Llengua Estrangera, bé de 4t d'ESO o del 2n curs del programa de diversificació curricular, se li convalidarà el mòdul Llengua Estrangera.

  d) L'alumnat que tinga aprovat el mòdul El Món del Treball del 2n nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, a través de l'ensenyança presencial o a distància, se li considerarà superat el dit mòdul.

  Per a sol·licitar la convalidació, els aspirants hauran de presentar durant el període de matrícula, i després d'haver formalitzat la seua inscripció telemàtica, fotocòpia compulsada de la certificació corresponent.  * OBTENCIÓ DEL TÍTOL
  A totes aquelles persones que aconseguixen globalment, per mitjà de la prova realitzada, els objectius de la Formació Bàsica de les Persones Adultes, se'ls expedirà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i se'ls entregarà una certificació d'haver obtingut el títol esmentat.
  Enllaços
  Models d'examens de convocatòries anteriors.
  Material didàctic. Formació bàsica
  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals Normativa
  - Decret 83/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'establix la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3765, de 06.06.2000).
  - Orde de 7 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova, perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3771, de 14.06.2000).
  - Orde de 24 d'octubre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifica l'Orde de 7 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es dicten normes per a la regulació i l'organització de la prova, perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4388, de 28.11.2002).
  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10.12.2013).
  - Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5562, de 24.07.2007).
  - Resolució de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7451, de 27.01.2015) i la correcció d'errors d'esta Resolució (DOCV núm. 7458, de 04.02.2015).
  -Convocatòries anuals publicades en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport.
  Llistat de normativa
  Vegeu el Decret 83/2000, de 30 de maig
  Vegeu l'Orde de 7 de juny de 2000
  Vegeu l'Orde de 24 d'octubre de 2002
  Vegeu la Resolució de 16 de gener de 2015
  Vegeu la Correcció d'errors de la Resolució de 16 de gener de 2015