miércoles, 23 de septiembre de 2015

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL ELEMENTAL

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del grau elemental del valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

Obtindre la convalidació del grau elemental de valencià equival a posseir el certificat de grau elemental de valencià, després d'haver aprovat l'assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-se a la prova, de grau elemental, que anualment convoca, pel març i pel setembre, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Qui pot sol·licitar-ho?  
Podran obtindre el certificat de grau elemental de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite que han cursat i superat l'àrea o l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

En tots els cursos de EGB.
En un mínim de tres cursos entre els cursos de BUP i COU, o en 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat LOGSE (els 4 cursos).
En els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle de FP.
En tots els cursos d'ESO (des de 1r de primària fins a 4t d'Això.


Taxes  
No es paguen taxes.

Quan sol·licitar-lo? 
Durant tot l'any

On dirigir-se?   
Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, i també, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga posar segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

I, preferentment:

Registre de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport
C/ Gregorio Gea, 14 - 46009 València. Telèfon: 012


Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Av. Campanar, 32 - 46015 València. Telèfon: 012


Què s'ha de presentar?  
 •  Imprés de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI.
 • A més per a EGB:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat d'educació general bàsica en què conste que ha superat l'assignatura de valencià de tots els cursos o certificat del centre on ha cursat l'educació general bàsica on conste que ha superat l'àrea de valencià en tots els cursos.
 • A més per a BUP:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de batxillerat en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos o certificat del centre on va estudiar BUP i COU on conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos.
 • A més per a FP:
  - Certificat del centre on ha realitzat FP en el qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle, un total de quatre cursos.
 • A més per a ESO:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO, en tots els cursos de primària i secundària) en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos.
  NOTA. Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre, si no s’aporten ja compulsades.
   
Com sol·licitar-lo? 
Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
Si la documentació és correcta es remetrà a la persona interessada el certificat, al domicili que haja indicat en la seua sol·licitud.

Sol·licitud de convalidació
validaci_-valenci_-sol_licitud.pdf
Documento Adobe Acrobat [158.5 KB]