martes, 6 de marzo de 2018

Vos informe de la convocatòria de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià per a 2018.  Podeu accedir a la resolució ací.

Enguany tots els models estan adaptats al Marc Europeu Comú de Referència. Hi haurà exàmens dels nivells A2 (anteriorment Coneixements Orals), B1(anteriorment Elemental), B2 (abans no hi havia), C1 (anteriorment Mitjà) i C2 (anteriorment Superior).

La principal novetat és que hi haurà una única convocatòria per a cada nivell.

Calendari de les proves

Certificat de nivell A2                   
Dia 9 de juny de 2018

Certificat de nivell B1
Dia 16 de juny de 2018  

Certificat de nivell C1
Primera part:                                                                                               
Dia 9 de juny de 2018
Segona part:                                                                                                
Dia 30 de juny de 2018 
    
Certificat de Llenguatge Administratiu                                            
Dia 9 de juny de 2018

Certificat de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació         
Dia 16 de juny de 2018  

Certificat de Correcció de Textos                                                       
Dia 30 de juny de 2018                                                                             
                                                                     
La matrícula per als nivells A2, B1, C1 i els certificats de capacitació estarà oberta des del 23 de març fins al 9 d'abril, ambdós inclosos.

Certificat de nivell B2
Dia 3 de novembre de 2018

Certificat de nivell C2
Primera part:                                                                                               
Dia 27 d’octubre de 2018                                                                            
Segona part:                                                                                                
Dia 10 de novembre de 2018                                                                             

La matrícula per als nivells B2 i C2 estarà oberta des de l'1 fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.

DUBTES FREQÜENTS
 Quant costa la inscripció?

Certificat del nivell
Taxa
A2
15,20 €
B1
20,40 €
B2
20,40 €
C1
25,50 €
C2
25,50 €
Llenguatge administratiu
27,54 €
Llenguatge als mitjans de comunicació
27,54 €
Correcció de textos
27,54 €

Hi ha cap descompte?
Sí, hi ha tres tipus:
1.      Les persones aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10% de la taxa.
2.      Estan exempts del pagament de les taxes d’inscripció els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.
A més, tenen una bonificació del 50 % de les taxes d’inscripció les persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general